Algemene voorwaarden

1. Algemeen/Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Raceline en op alle overeenkomsten tussen Raceline en koper.
1.2 Onder "koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite en/of elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de internetsite koopt bij Raceline.
1.3 Raceline behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden zijn dan ook van toepassing op de reeds gesloten overeenkomsten, tenzij zulks in een concrete situatie in strijd met de redelijkheid en billijkheid zou zijn.
1.4 Door het gebruik van de internetsite van Raceline en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.5 Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, tevens aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen bepalingen in de aanvullende voorwaarden en bepalingen in deze algemene voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, de betreffende bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven die uit de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
1.6 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
1.7 Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Raceline is ingestemd.
1.8 Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Raceline en koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde, bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde, bepalingen in acht worden genomen.
1.9 Raceline is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Gelding en aanvaarding van deze voorwaarden
2.1 De huidige voorwaarden beheersen alle overeenkomsten tussen Raceline en haar klanten, voor zover er niet van afgeweken wordt bij bijzondere voorwaarden of overeenkomsten.
2.2 Onze algemene evenals onze bijzondere verkoops- en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze klant.
2.3 De aangestelde, de medewerker, de echtgenoot of ieder ander familielid van de klant vertegenwoordigd hem en wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om hem te verbinden tegenover ons.

3. Aansprakelijkheid
3.1 Raceline is niet de fabrikant van de geleverde zaken. Om die reden is niet Raceline maar de producent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaken. In geval van schade zal Raceline op schriftelijk verzoek van de wederpartij de identiteit van de producent of importeur bekend maken.
3.2 Raceline is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde zaken. Raceline staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wil bestemmen, ook niet indien dit doel door de wederpartij aan Raceline is kenbaar gemaakt.
3.3 Raceline is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken.
3.4 De aansprakelijkheid van Raceline is ten allen tijde beperkt tot de factuurwaarde.
3.5 Sommige produkten op de website van Raceline zijn niet bestemd voor gebruik op de openbare weg. Indien de koper dit toch doet is dit op eigen risico.

4. Aanbiedingen
4.1 Alle aanbiedingen van Raceline zijn vrijblijvend en gelden slechts tot de in de aanbieding genoemde datum. Raceline heeft het recht aanbiedingen vroegtijdig in te trekken of te wijzigen. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Raceline is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. Er is voor Raceline nimmer een verplichting om met een potentiële koper een overeenkomst te sluiten.
4.2. Alle aanbiedingen van Raceline gelden slechts zolang de goederen nog leverbaar zijn.

5. Prijzen en afbeeldingen
5.1 Alle klantprijzen voor particulieren van Raceline zijn inclusief BTW en exclusief
eventuele verzendkosten tenzij anders vermeld.
5.2 Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Raceline onder voorbehoud van type- of drukfouten. Indien zulks het geval is zal Raceline de koper hierover informeren.
5.3 Producten worden geleverd tegen de prijzen die vermeld staan op de orderbevestiging van
Raceline onder voorbehoud van type- of drukfouten.
5.4 Raceline behoudt het recht voor prijzen ten alle tijden te wijzigen en zal de klant zonodig hierover informeren.
5.5 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz.
opgenomen in websites, prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen
aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
5.6 Aan getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten ontleend worden. Afbeeldingen geven een
indruk van de producten, afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijke producten.
5.7 Alle afbeeldingen op de site zijn eigendom van Raceline en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Raceline  niet gebruikt worden.

6. Betalingen
6.1 De koopsom bestaat uit de overeengekomen prijs voor de zaken, de kosten van verpakking en de kosten van vervoer en aflevering.
6.2 Betalingen dienen te gebeuren ten laatste 30 dagen na bevestiging van aankoop.
6.3 Indien de koper het totale factuurbedrag niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Raceline verschuldigd van 10% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een hele wordt gerekend.
6.4 Raceline is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra Raceline hiertoe is overgegaan is hij gerechtigd bij de koper alle buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-.
6.5 De in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
6.6 In geval van niet-tijdige betaling is Raceline bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

7. Verzending en leveringstermijnen
7.1 De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Van voorgaande bepaling kan enkel afgeweken worden door middel van een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen.
7.2 Raceline behoud het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen, welke gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen niet rechtvaardigen.
7.3 Wanneer de goederen niet binnen de 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn, kan de klant de overeenkomst gedaan maken. Tenzij de afgesproken leveringstermijn langer is dan 30 dagen.
7.4 De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten opgeslagen.
7.5 Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar Raceline.
7.6 In geval de koper bestelde producten weigert af te nemen, of ze binnen 2 weken niet heeft afgehaald op de op te geven opslagplaats, heeft Raceline het recht u een factuur te sturen van de door Raceline gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede waardevermindering. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,-

8. Overdracht van eigendom en risico
8.1 De geleverde goederen blijven eigendom van Raceline tot de volledige betaling van de hoofdsom, de kosten, en bij laattijdige betaling de intresten en/of schadevergoeding.
8.2 De klant zal in geen geval kunnen beschikken over de geleverde goederen of materiaal indien de hiervoor in omschreven betalingen aan Raceline niet zijn voldaan. Meer bepaald zal de klant de eigendom ervan niet aan derden kunnen overdragen, in pand geven of met om het even welke zekerheid of voorrecht bezwaren.
8.3 Levering geschiedt op risico van de klant vanaf afgifte bij de verzendingsdienst, tenzij de klant de optie verzekerd verzenden heeft gekozen.Ook in geval van verkoop van "franco" levering. Voor leveringen aan derden ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de klant.

9. Klachten en terugzendingen
9.1 Bij beschadiging, onvolledigheid, vergissing of ieder ander zichtbaar gebrek of niet-conformiteit is de klant ertoe gehouden de goederen te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud aan te nemen.
9.2 Bij betwisting van de levering, in geval van niet levering, onvolledige levering, enz. is de klant gerechtigd om het bewijs van levering (POD, Proof of Delivery) op te vragen binnen 2 (twee) maand na bevesting van bestelling. Eens deze termijn verstreken, kan de effectieve levering van de goederen niet meer in vraag gesteld worden.
9.3 Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen dient ons meegedeeld te worden binnen de 14 dagen na ontvangst met verwijzing naar het nummer van de factuur. Na het verloop van deze termijn zal de klacht niet meer in acht genomen worden.
9.4 De klant draagt alle verantwoordelijkheid en risico inzake de producten in het kader van hun terugzending. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van Raceline, worden de terugzendingskosten gedragen door de klant.
9.5 Bij terugzending moeten de goederen goed verpakt teruggestuurd worden. Bij beschadiging of onvolledigheid zonder voorafgaande melding heeft Raceline het recht om geen of een gedeeltelijke terugbetaling te doen.
9.6 Na volledige en onbeschadigde terugzending zal Raceline het verschuldigde bedrag terugbetalen.
9.7 Elke klacht met betrekking tot onze facturen dient ons meegedeeld te worden binnen de tien dagen na hun ontvangst. Bij gebreke hieraan, zullen zij beschouwd worden als zijnde aanvaard, zonder enig voorbehoud.
9.8 Een klacht kan in geen geval een schorsing van betaling rechtvaardigen.

10. De afkoelingsperiode
10.1 Na ontvangst van het product heeft de klant een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst schriftelijk te ontbinden en het product te retourneren. Daarbij draagt de klant zelf de kosten van retourzending, met uitzondering van een terecht beroep op de "niet goed-geld terug" regeling.

10.2 De klant kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van de afkoelingsperiode binnen veertien dagen indien de betreffende goederen compleet en onbeschadigd geretourneerd worden in de originele verpakking. Raceline zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen na ontvangst van het retourpakket de betaalde bedragen terugbetalen.

11. Overmacht
11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Raceline in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Raceline gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12. Toepasselijk recht
12.1 Op elke overeenkomst tussen Raceline en de wederpartij is Belgisch recht van toepassing.

Terug